FB

KÁCENÍ A OŘEZ STROMŮ

Kdy můžeme kácet stromy:

Pokud je některý strom v zahradě či na veřejném prostranství poškozený natolik, že je téměř nemožné jej zachránit, pokud ohrožuje život  či zdraví a může způsobit škodu značného rozsahu (stromy poškozené větrem, bleskem, povodní, poničené škůdci, uhnívá či trpí vážnou chorobou), je třeba jej pokácet a poté se zbavit i pařezu. Dále, pokud  "přerostou" možnosti naší zahrady nebo chceme změnit podobu a ráz zahrady.

 

Vyhláška o kácení stromů:

Od 1.11.2014 nabyla platnost vyhláška o kácení stromů č. 222/2014 Sb., o ochraně dřevin a povolení jejich kácení, která změnila pravidla kácení stromů na vlastním pozemku. Vyhláška povoluje kácet bez povolení pouze ovocné dřeviny na pozemku vlastníka. Pro všechny ostatní dřeviny potřebují majitelé pozemků získat povolení na kácení stromu od příslušného orgánu ochrany přírody. 

Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, také v rekreačních a zahrádkářských koloniích, včetně většiny nádvoří, náměstí a parků. 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny:

Kácení stromů lze provádět podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stromy soukromých majitelů, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm, je možné kácet bez povolení. Zákonem je regulováno také kácení souvislých porostů keřů, které je bez povolení možné až do celkové plochy 40m2. Tato pravidla platí pouze pro fyzické osoby, nikoli pro osoby právnické. Kácení stromů a keřů na soukromých pozemcích se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, které je obecně považováno v době od 1.října do 31. března.

 

Žádost o povolení k pokácení dřeviny:

Žádost se podává u orgánu ochrany přírody, kterým může být městský nebo obecní úřad. Žádost o povolení k pokácení dřeviny rostoucí mimo les musí vždy podat majitel (vlastník) pozemku nebo i jeho nájemce, pokud doloží písemný souhlas majitele pozemku s notářsky ověřeným podpisem. Žádost musí mít uvedeno jméno a adresu žadatele, výpis z Katastru nemovitostí (ten dokládá vlastnictví či nájemní vztah), popis dřevin určených k pokácení (druh, počet, výměru porostu a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí), zdůvodnění žádosti a v konkrétních případech i situační nákres dřevin v katastrální mapě. Jestliže máte na svém pozemku vzácné stromy či krajinotvorné dřeviny zajímavého vzhledu a růstu, bude nutné přiložit k žádosti dendrologický posudek. Ten vám vyhotoví specializované firmy, které se kácením stromů zabývají. Vyrozumění s povolením či zamítnutím žádosti získá žadatel bezplatně přibližně v termínu 30 dní.

 

Podmínky kácení stromů:

Nejsou-li stromy součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, můžeme je pokácet za těchto podmínek:

  • U zdravého stromu (pokud nehrozí bezprostřední ohrožení zdraví či majetku), který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, je potřeba vyjednat si povolení od příslušného úřadu pro kácení stromu. Po podání žádosti je nutné počkat na písemné rozhodnutí. Délka doby zpracování žádosti záleží na místních podmínkách (např. zda je nutné o kácení informovat některé občanské sdružení), obecně však úřad povolení vydá do 30 dnů. Proto žádost podáváme s dostatečným předstihem.
  • Kácení stromů a keřů z důvodu pěstebních (obnova nebo probírka porostů) či zdravotních (likvidace ohnisek chorobného škůdce) je možné na soukromém pozemku provádět bez povolení. Kácení je však potřeba písemnou formou oznámit minimálně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který má právo kácení omezit, pozastavit nebo zakázat úplně. Začít s kácením lze pouze v případě, že orgán ochrany přírody nezahájí v těchto 15 dnech správní řízení.
  • Jestliže budeme kácet podle jiných předpisů (např. zákonné povinnosti správců toků, silnic, železnic, rozvodné sítě elektřiny apod.).
  • Pokud je strom nemocný, což je na první pohled viditelné díky suchým větvím, napadením houbami, případně hrozí z jiného důvodu bezprostřední ohrožení značného majetku, zdraví či lidského života, není nutno povolení vyjednávat. Je potřeba pouze do 15 dnů od pokácení stromu poslat příslušnému úřadu oznámení s příslušnými fotografiemi stromu.

          

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.